Επιπλέον παροχές

  • Διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας
  • Δανειστική  βιβλιοθήκη  σε κάθε τμήμα
  • Δύο δάσκαλοι στην τάξη (Α’ & Β’ Δημοτικού)
  • Μουσική / Μουσικοκινητική / Γυμναστική/ Εικαστικά/  Θεατρικό Παιχνίδι από ειδικευμένους καθηγητές
  • Διαχωρισμός των τμημάτων σε ομάδες με μικρότερο αριθμό μαθητών στα μαθήματα:  Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Μουσικοκινητικής, Εικαστικών & Πληροφορικής
  • Ιατρείο και Νοσηλεύτρια
  • Παιδοψυχολόγος
  • Φροντιστηριακό μάθημα Αρχαίων Ελληνικών στη  Στ’ τάξη (Προετοιμασία για το Γυμνάσιο)
  • Μελέτη μέχρι τις 16:20

Subscribe to our Newsletter