Αγγλικό Τμήμα

Αγγλικό Τμήμα του Σχολείου.

Το όνομα του εκπαιδευτηρίου μας Ελληνοαγγλική Αγωγή δικαιολογεί, αλλά και απαιτεί την πλούσια και εμπεριστατωμένη προσέγγιση της Αγγλικής Γλώσσας με την συνεργασία των έμπειρων και επιστημονικά καταρτισμένων εκπαιδευτικών του σχολείου μας.  Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των αγγλικών στην καθημερινή ζωή τους και η ενίσχυση τόσο της αυτοπεποίθησης τους όσο και του ενδιαφέροντος τους, ώστε να χρησιμοποιούν τα αγγλικά σε μια πραγματική κατάσταση όταν τα μαθαίνουν ως ξένη γλώσσα.

Συνεπώς, πρόθεση μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης, παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες για την άμεση επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα με τρόπο φυσικό και αβίαστο.

Σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και  Αγγλικό Πανεπιστήμιο του Cambridge προσφέρουμε  στους  μαθητές φροντιστηριακά μαθήματα με στόχο την προετοιμασία αυτών για τα πτυχία γλωσσομάθειας Young Learners / P.E.T. / K. E. T και τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου κάθε χρόνο από Άγγλους εξεταστές σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.

Αναλυτικότερα:

Η διδασκαλία των Αγγλικών αρχίζει από το νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στις επόμενες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Αναφορικά με το επίπεδο των μαθητών η αντιστοιχία των τάξεων του δημοτικού με αυτές των Αγγλικών είναι η ακόλουθη:

 • Νηπιαγωγείο: Pre – Junior
 • A’ Δημοτικού: Pre – Junior
 • Β’ Δημοτικού: Junior A
 • Γ’ Δημοτικού: Junior B
 • Γ’ Δημοτικού- Starters,
 • Δ’ Δημοτικού – Movers,
 • E’ Δημοτικού – Flyers,
 • ΣΤ’ Δημοτικού – P.E.T. / K. E. T.

Από το νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ’ τάξη στόχοι της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα παραπάνω είναι:

 • Η κατανόηση και η παραγωγή απλών και σύντομων μορφών αγγλικών εκφράσεων που θα χρησιμοποιήσουν συχνά και εύκολα στην καθημερινή ζωή τους.
 • Η ενθάρρυνση και η εξοικείωση με τη χρήση των αγγλικών και η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και του ενδιαφέροντος τους.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανάγνωση απλών προτάσεων.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σωστή προφορά και γραφή απλών και σύντομων λέξεων.
 • Η κατανόηση απλών και βασικών εκφράσεων που ο δάσκαλος χρησιμοποιεί συχνά στην τάξη του για την καλύτερη επικοινωνία του μαθητή στα Αγγλικά.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται:

 • Με την κατάλληλη επιλογή διδακτικών εγχειριδίων.
 • Με την χρησιμοποίηση διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων (flash cards, κασέτες, βίντεο, big books) και ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών.
 • Μέσα από το παιχνίδι ρόλων αλλά και το τραγούδι ώστε οι μικροί μαθητές/τριες να έρχονται σε επαφή με ακούσματα, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σαν κώδικα παιχνιδιού, μέσο για έκφραση (role plays), μέσο για την παρουσίαση μιας θεματικής ενότητας. Με τη μέθοδο αυτή τα παιδιά εξοικειώνονται με τη γλώσσα και αποκτούν το «γλωσσικό οπλισμό» που απαιτεί η βασική επικοινωνία. Έτσι δημιουργείται η υποδομή που χρειάζεται, προκειμένου οι μαθητές μας να μπορέσουν να περάσουν με αβίαστο και φυσικό τρόπο στην ύλη της Δ΄ Δημοτικού που απαιτεί τη συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της γλώσσας (Γραμματική, Συντακτικό).
 • Την καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα με πρωταγωνιστή το δάσκαλο και το μαθητή.
 • Οι ώρες των Αγγλικών στο Δημοτικό είναι 7 εβδομαδιαίως. Οι 5 ώρες αφορούν το φροντιστηριακό κομμάτι της διδασκαλίας (listening, reading, grammar, dictation, speaking) και οι υπόλοιπες 2 ώρες αφιερώνονται αποκλειστικά στο speaking μέσω του διαδραστικού προγράμματος CLIL (Α’- Β’ Δημοτικού)

Το  CLIL (Content Language Integrated Learning)  είναι η διδασκαλία ενός σχολικού μαθήματος (Μελέτη Περιβάλλοντος -για τις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού), μέσω μιας ξένης γλώσσας. Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός θέτει δυο ομάδες στόχων. Τους στόχους που αφορούν στο συγκεκριμένο σχολικό μάθημα και τους στόχους που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Το CLIL προσφέρει επίσης  πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά στη γνωσιολογική πτυχή της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα τη βελτίωση της εκμάθησης του περιεχομένου του συγκεκριμένου σχολικού μαθήματος. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί με το  CLIL παρέχονται ευκαιρίες μελέτης του αντικειμένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Λόγω των διαφορετικών δομών στη γλώσσα  ο μαθητής καλείται να επεξεργαστεί τις ίδιες πληροφορίες οι οποίες όμως διατυπώνονται διαφορετικά από ό,τι στη μητρική γλώσσα.

Από την Δ’ έως και την ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι στόχοι της διδασκαλίας ορίζονται οι εξής:

 • Η κατανόηση και η παραγωγή πιο σύνθετων μορφών αγγλικών εκφράσεων που θα χρησιμοποιήσουν συχνά και εύκολα στην καθημερινή ζωή τους.
 • Η ενθάρρυνση και η εξοικείωση με τη χρήση των αγγλικών και η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και του ενδιαφέροντος τους.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανάγνωση πιο σύνθετων προτάσεων.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την σωστή προφορά και γραφή λέξεων και συνθετότερων προτάσεων, καθώς και την επιλογή κατάλληλων αγγλικών εκφράσεων κατά την επικοινωνία τους και την καθημερινή τους αλληλεπίδραση.

Οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι επιτυγχάνονται:

 • Με την κατάλληλη επιλογή του διδακτικού υλικού ( βιβλία, εικόνες,).
 • Με την χρησιμοποίηση διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων(flash cards, κασέτες, βίντεο, υπολογιστές ).
 • Μέσα από το παιχνίδι και το παιχνίδι ρόλων, όπου κριθεί απαραίτητο.
 • Την καθημερινή επαφή με την Αγγλική γλώσσα με πρωταγωνιστή το δάσκαλο και το μαθητή.
 • Την επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας.
 • Την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μέσα από διάφορα projects συνεργασίας βασισμένα στο διαδίκτυο με στόχο:
 • Την επικοινωνία και συνεργασία τόσο μέσα στην ίδια την ομάδα όσο και με άλλες ομάδες σχολείων του εξωτερικού.
 • Την άντληση πληροφοριών από ήδη γνωστές συγκεκριμένες διευθύνσεις, είτε με λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης, είτε με θεματικές κατηγορίες σε βάσεις δεδομένων.
 • Την ενθάρρυνση για την παραγωγή κειμένων και την βελτίωση του γραπτού λόγου.
 • Την παραγωγή κειμένων σε συγκεκριμένα θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά.
 • Τη γνωριμία και την κατανόηση άλλων πολιτισμών.
 • Την ανάγνωση και την κατανόηση της ξένης γλώσσας.
 • Τον τεχνολογικό αλφαβητισμό.

Όπως αναφέρθηκε  σκοπός των μαθημάτων Clil είναι  τα παιδιά να αρχίσουν σκέφτονται σε μια γλώσσα που από «ξένη» μετατρέπεται σταδιακά σε δεύτερη γλώσσα.
Η πιο αποτελεσματική διαδικασία για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι να μάθεις τη γλώσσα μέσω μιας δημιουργικής δραστηριότητας. Για τις Δ-Ε και Στ’ to  Clil πραγματοποιείται στο μάθημα των Εικαστικών. Το μάθημα «Creative English» συνδυάζει τη διερευνητική φύση ενός μαθήματος Εικαστικών με τη δυναμική  χρήση της Αγγλικής γλώσσας  ως μέσου.  Τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον κόσμο και στις τρεις διαστάσεις του. Μέσα από τη χρήση εικαστικών ερεθισμάτων και μεθόδων μπορούν να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους.

Το μάθημα είναι  ειδικά σχεδιασμένο  για να  προάγει ταυτόχρονα την Αγγλική γλώσσα με την ομαδικότητα και την εικαστική δημιουργία και έχει εφαρμοστεί με εξαιρετική επιτυχία στα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Mock Tests

Σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο πραγματοποιούνται δοκιμαστικές εξετάσεις γλωσσομάθειας  «Mock Test», που εξοικειώνουν τους μαθητές με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των εξετάσεων και αναδεικνύουν τα γνωστικά σημεία όπου οι μαθητές θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση.

 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

2017 : “Story competition”: Από το Βρετανικό συμβούλιο.

2018: 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός “Say no to Bullying”

Δείτε την ταινία animation των μαθητών μας:

2018: «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα»:Από το Βρετανικό συμβούλιο   και το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών.

 

 • Διεξαγωγή αγγλικών θεατρικών παραστάσεων:

Κάθε χρόνο οι μαθητές της Γ’ και Ε΄Δημοτικού ανεβάζουν μια αγγλική θεατρική παράσταση. Η συμβολή του θεάτρου στην ευρύτερη καλλιέργεια της προσωπικότητας είναι αδιαμφισβήτητη.  Το παιχνίδι ρόλων στη διαδικασία εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας συνδράμει προς την  εδραίωση ενός αποτελεσματικού γλωσσικού περιβάλλοντος κατά τη μαθησιακή διαδικασία καθώς δίνει έμφαση στη χρήση της γλώσσας και επομένως, στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των παιδιών βοηθώντας τα να χρησιμοποιούν το λόγο σε κάθε περίσταση με δημιουργικό και ουσιαστικό τρόπο.

Επιπλέον, το θέατρο  δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές και δημιουργικές τους δεξιότητες μετατρέποντας έτσι την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε μια συναρπαστική γλωσσική εμπειρία.

Η οργάνωση των θεατρικών παραστάσεων επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του Αγγλικού Τμήματος με το Πολιτιστικό Τμήμα του σχολείου μας (Τμήμα Θεάτρου, Μουσικής και Εικαστικών).

 • Summer camp στην Αγγλία.

Κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 12 χρόνια το Σχολείο μας οργανώνει μαθητικό, εκπαιδευτικό summer camp  για 8 ημέρες (7 διανυκτερεύσεις)σε οργανωμένα campus Πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας. Το ταξίδι αφορά τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης, καθώς και όλους τους μαθητές του Γυμνασίου μας. Τα παιδιά, ανά 5, συνοδεύονται από εκπαιδευτικό του Σχολείου μας.

 • Τελετή απονομής πτυχίων Cambridge 

Γραφτείτε στο Newsletter μας