Προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στην Ελλληνοαγγλική Αγωγή  «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ»

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, το σχολείο γίνεται πλέον αντιληπτό ως ένα πλαίσιο που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών αναλαμβάνοντας έναν αρκετά πιο διευρυμένο ρόλο. Ακολουθώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις, η Ελληνοαγγλική Αγωγή υλοποιεί, από το τρέχον σχολικό έτος 2015/16, Προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού ξεκινώντας από την Ά και ΄Β τάξη. Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών.

Η συναισθηματική και κοινωνική αγωγή αναφέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων να δημιουργούν και να διατηρούν ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να προσαρμόζονται στις σύνθετες απαιτήσεις της μετέπειτα ζωής. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι οι δεξιότητες αυτές είναι δυνατό να διδαχθούν στους μαθητές, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις γλωσσικές ή άλλες γνωστικές δεξιότητες.

Η θετική επίδραση των Προγραμμάτων Κοινωνικής & Συναισθηματικής Αγωγής στο σχολείο έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά. Τα θετικά αποτελέσματα αναφέρονται κυρίως στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, στη μείωση της συχνότητας των προβλημάτων συμπεριφοράς, στη βελτίωση της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος, στην προαγωγή του θετικού κλίματος και στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» των παιδιών.

Στην Ελληνοαγγλική Αγωγή τα προγράμματα αυτά παίρνουν τη μορφή κανονικού μαθήματος για το οποίο χρησιμοποιείται η κωδικοποιημένη ονομασία «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ». Εντάσσονται στο πρωινό πρόγραμμα μαθημάτων και πραγματοποιούνται κανονικά με τη συμμετοχή όλων των παιδιών της τάξης μέσα στη σχολική αίθουσα από τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης.

Το μάθημα «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ» περιλαμβάνει οκτώ (8) συναντήσεις η καθεμία από τις οποίες έχει διάρκεια τριών (3) διδακτικών ωρών και πραγματοποιούνται στη διάρκεια του σχολικού έτους με συχνότητα μία φορά το μήνα περίπου.

Η κάθε τάξη του Δημοτικού επεξεργάζεται διαφορετική θεματική ενότητα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Τάξη Δημοτικού Θεματική Ενότητα
Ά Δημοτικού Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
΄Β Δημοτικού Αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση συναισθημάτων
΄Γ Δημοτικού Ανάπτυξη συνεργασίας στην ομάδα
΄Δ Δημοτικού Αποδοχή της διαφορετικότητας
Έ Δημοτικού Δεξιότητες επικοινωνίας & επίλυσης συγκρούσεων
΄ΣΤ Δημοτικού Ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής  ευθύνης

 

Η μεθοδολογία του μαθήματος στηρίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία και να εμπλακούν, μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, στην επεξεργασία των θεμάτων. Η επεξεργασία γίνεται μέσα από τεχνικές, όπως π.χ. παίξιμο ρόλων, δουλειά σε μικρές ομάδες, καλλιτεχνική δημιουργία και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά κινητοποιούνται να υιοθετήσουν νέες συμπεριφορές.

Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωνικής & Συναισθηματικής Αγωγής έχει η σχολική ψυχολόγος της Ελληνοαγγλικής Αγωγής, η οποία έχει επιμεληθεί και το εκπαιδευτικό υλικό με αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος. Εκτός αυτού, μέρος της αρμοδιότητάς της είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.

Στο σχολείο μας τα Προγράμματα Κοινωνικής & Συναισθηματικής Αγωγής υλοποιούνται σε συστηματική βάση, σταδιακά σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, έχουν συγκεκριμένη θεματολογία και περιεχόμενο και είναι ενταγμένα στο πρωινό πρόγραμμα μαθημάτων. Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν αυτή την υπηρεσία πρωτοποριακή για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Άλλωστε, κύριο μέλημα της Ελληνοαγγλικής Αγωγής παραμένει η προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής κοινότητας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αναδύονται.

Ο Διευθυντής

Χρ. Κακαδιάρης