Αγγλικό Τμήμα του Σχολείου

Το όνομα του εκπαιδευτηρίου μας Ελληνοαγγλική Αγωγή δικαιολογεί, αλλά και απαιτεί την πλούσια και εμπεριστατωμένη προσέγγιση της Αγγλικής Γλώσσας με την συνεργασία των έμπειρων και επιστημονικά καταρτισμένων εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση των αγγλικών στην καθημερινή ζωή τους και η ενίσχυση τόσο της αυτοπεποίθησης τους όσο και του ενδιαφέροντος τους, ώστε να χρησιμοποιούν τα αγγλικά σε μια πραγματική κατάσταση όταν τα μαθαίνουν ως ξένη γλώσσα.

Συνεπώς, πρόθεση μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης, παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες για την άμεση επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα με τρόπο φυσικό και αβίαστο.

Παράλληλα, τα εκπαιδευτήριά μας έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία με το Αγγλικό Πανεπιστήμιο του Cambridge προσφέρουν στους μικρούς μαθητές φροντιστηριακά μαθήματα με στόχο την προετοιμασία αυτών για τα πτυχία γλωσσομάθειας Young Learners / P.E.T. / K. E. T.

 • Γ’ Δημοτικού- Starters,
 • Δ’ Δημοτικού – Movers,
 • E’ Δημοτικού – Flyers,
 • ΣΤ’ Δημοτικού – P.E.T. / K. E. T.

και τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου κάθε χρόνο από Άγγλους εξεταστές σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.

Αναλυτικότερα:

Η διδασκαλία των Αγγλικών αρχίζει από το νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στις επόμενες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας διεξάγεται στο σχολείο μας σε καθημερινή βάση και σε ολιγομελή τμήματα.

Αναφορικά με το επίπεδο των μαθητών η αντιστοιχία των τάξεων του δημοτικού με αυτές των Αγγλικών είναι η ακόλουθη:

 • Νηπιαγωγείο: Pre – Junior
 • A’ Δημοτικού: Pre – Junior
 • Β’ Δημοτικού: Junior A
 • Γ’ Δημοτικού: Junior B

Από το νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ’ τάξη στόχοι της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα παραπάνω είναι:

 • Η κατανόηση και η παραγωγή απλών και σύντομων μορφών αγγλικών εκφράσεων που θα χρησιμοποιήσουν συχνά και εύκολα στην καθημερινή ζωή τους.
 • Η ενθάρρυνση και η εξοικείωση με τη χρήση των αγγλικών και η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και του ενδιαφέροντος τους.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανάγνωση απλών προτάσεων
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σωστή προφορά και γραφή απλών και σύντομων λέξεων.
 • Η κατανόηση απλών και βασικών εκφράσεων που ο δάσκαλος χρησιμοποιεί συχνά στην τάξη του για την καλύτερη επικοινωνία του μαθητή στα αγγλικά.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται:

 • Με την κατάλληλη επιλογή διδακτικών εγχειριδίων
 • Με την χρησιμοποίηση διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων (flash cards, κασέτες, βίντεο, big books) και ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών.
 • Μέσα από το παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων αλλά και το τραγούδι. ώστε οι μικροί μαθητές/τριες να έρχονται σε επαφή με ακούσματα, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σαν κώδικα παιχνιδιού, μέσο για έκφραση (role plays), μέσο για την παρουσίαση μιας θεματικής ενότητας. Με τη μέθοδο αυτή τα παιδιά εξοικειώνονται με τη γλώσσα και αποκτούν το «γλωσσικό οπλισμό» που απαιτεί η βασική επικοινωνία. Έτσι δημιουργείται η υποδομή που χρειάζεται, προκειμένου οι μαθητές μας να μπορέσουν να περάσουν με αβίαστο και φυσικό τρόπο στην ύλη της Δ΄ Δημοτικού που απαιτεί τη συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της γλώσσας (Γραμματική, Συντακτικό).
 • Την καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα με πρωταγωνιστή το δάσκαλο και το μαθητή.

Αναφορικά με το επίπεδο των μαθητών η αντιστοιχία των τάξεων του δημοτικού με αυτές των Αγγλικών για τις υπόλοιπες τάξεις είναι η ακόλουθη:

 • Δ’ Δημοτικού: A’ Senior/
 • Ε’ Δημοτικού: B’ Senior/
 • ΣΤ’ Δημοτικού: C’ Senior

Από την Δ’ έως και την ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι στόχοι της διδασκαλίας ορίζονται οι εξής:

 • Η κατανόηση και η παραγωγή πιο σύνθετων μορφών αγγλικών εκφράσεων που θα χρησιμοποιήσουν συχνά και εύκολα στην καθημερινή ζωή τους.
 • Η ενθάρρυνση και η εξοικείωση με τη χρήση των αγγλικών και η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και του ενδιαφέροντος τους.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανάγνωση πιο σύνθετων προτάσεων.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την σωστή προφορά και γραφή λέξεων και συνθετότερων προτάσεων, καθώς και την επιλογή κατάλληλων αγγλικών εκφράσεων κατά την επικοινωνία τους και την καθημερινή τους αλληλεπίδραση.

Οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι επιτυγχάνονται:

 • Με την κατάλληλη επιλογή του διδακτικού υλικού ( βιβλία, εικόνες,)
 • Με την χρησιμοποίηση διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων(flash cards, κασέτες, βίντεο, υπολογιστές )
 • Μέσα από το παιχνίδι και το παιχνίδι ρόλων, όπου κριθεί απαραίτητο.
 • Την καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα με πρωταγωνιστή το δάσκαλο και το μαθητή
 • Την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας
 • Την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μέσα από διάφορα projects συνεργασίας βασισμένα στο διαδίκτυο με στόχο:
 • Την επικοινωνία και συνεργασία τόσο μέσα στην ίδια την ομάδα όσο και με άλλες ομάδες σχολείων του εξωτερικού.
 • Την άντληση πληροφοριών από ήδη γνωστές συγκεκριμένες διευθύνσεις, είτε με λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης, είτε με θεματικές κατηγορίες σε βάσεις δεδομένων
 • Την ενθάρρυνση για την παραγωγή κειμένων και την βελτίωση του γραπτού λόγου
 • Την παραγωγή κειμένων σε συγκεκριμένα θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά
 • Τη γνωριμία και την κατανόηση άλλων πολιτισμών,
 • Την ανάγνωση και την κατανόηση της ξένης γλώσσας,
 • Τον τεχνολογικό αλφαβητισμό.